برنامه ریزی و مدیریت پروژه

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

بحث مدیریت پروژه مربوط به برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت زمان ، منابع و هزینه فعالیتهای یک پروژه است که در میان آنها زمان از اهمیت بیشتری برخوردار است .برای مدیریت یک پروژه جدا از نوع آن فازهای مختلفی وجود دارد که با انجام مرحله به مرحله ی آنها ، پروژه در مسیر نیل به اهدافش گام برمی دارد .در ابتدای بحث لازم است تعریف علمی از پروژه و مدیریت پروژه بیان گردد

در ابتدای بحث لازم است تعریف علمی از پروژه و مدیریت پروژه بیان گردد که در ان تمام جزئیات قابل توجه قرار گرفته باشد . با این نیت پروژه عبارت است از ” مجموعه وظایف و فعالیتهای مرتبط که با توجه به محمدودیتهای موجود برای اهداف از پیش تعیین شده اجرا گردد ، هر پروژه در باکسی شامل زمان ، هزینه و با کیفیت مشخص باید صورت پذیرد و هر پروژه باید مشخصات زیر را داشته باشد :

 

دارای زمان های مشخص شروع و پایان باشد .

 اهداف بارز و تهریف شده ای داشته باشد .

 به یک محصول یا نتیجه مشخصی برسد .

 تلاشی یگانه ، منحصر به فرد و غیر تکراری باشد .

 هزینه ها ، جداول زمان بندی ، و منابع ( نیروی انسانی ، لوازم و مواد ) را در خود جای دهد .

در دوره کنونی و با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و فنون مختلف ، مدیریت پروژه خود به مرحله تبدیل شدن به یک فن و حرفه رسیده است . مدیریت پروژه را در یک تعریف خلاصه می توان به ” علم و هنر بکارگیری توانایی ها ؛ فنون و دانش در طول اجرای فعالیتهای یک پروژه در جهت رفع نیازهای پروژه جهت دستیابی به هدف نهایی ” تعریف کرد ، در این بین چهار بخش مختلف شامل حدود پروژه ، مدت زمان اجرای پروژه ، هزینه پروژه و کیفیت اجرای پروژه از عوامل اصلی و نیازمندیهای ابتدای شروع هر پروژه می باشند که با توجه به نیاز و انتظارات مختلف در برنامه ریزی تاثیر گذار می باشند .